سلام خورشید خانوم.

ازت دلخورم؛ 

                         اما ...


"من گنگِ خواب دیده و عالم تمام کر

  من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش"