خوودی میگه: یه بار توی قمارخونه همه پول هام رو باخته بودم و روی برگشتن به خونه رو نداشتم. تصمیم گرفتم راه زنی کنم و یه پولی برای خودم دست و پا کنم. برای این منظور چاقوی ضامن دارم رو باز کردم و گذاشتم توی جیبم. گوشه اتوبان وایسادم تا حس انسان دوستیِ راننده یه کامیون یا یه تریلی گُل و اون بابا من رو سوار کنه.

دلیل اینکه خوودی اصرار داشته که سوار بر کامیون و یا تریلی بشه این بوده که اون روزها کارت پول وجود نداشت و معمولا راننده کامیون ها مجبور بودن کرایه بارشون رو توی جیب شون حمل کنند. برای همین احتمال اینکه یه مبلغ درشتی توی جیب شون پیدا بشه زیاد بوده.

خوودی میگه: بالاخره یه راننده تریلی نگه داشت و من سوار شدم. وقتی ماشین دور گرفت چاقو رو درآوردم و با فریاد گفتم که یالا پول ها رو بیا بالا! اما راننده به جای اینکه بترسه از ته دل خندید. با تعجب پرسیدم چرا می خندی؟ راننده دستش رو کرد توی جیبش و یه چاقو ضامن دارِ باز درآورد و نشونم داد. بعد گفت: از بی پولی تصمیم گرفته بودم تا اولین پیاده ای رو که می بینم سوار کنم و جیبش رو خالی کنم که از بد حادثه تو با یه چاقو ضامن دار به تورم خوردی.

خوودی میگه چاقوها رو گذاشتیم توی جیب مون و کلی خندیدیم. بعد توافق کردیم که محتویات جیب هامون رو بریزیم روی هم و به دو قسمت مساوی تقسیم کنیم. توی جیب هر کداممون چندتا صدتومانی و یه کم پول خُرد بود که به نسبت مساوی تقسیم کردیم!

خورشید خانوم؛

سال ها پیش؛ یه غروب جمعه که اتفاقا مهمان داشتی برام نوشتی: "تن ها و تنها". اون روزها تازه همه زندگیم رو توی قمارخونه ها باخته بودم؛ اما بَدَنم داغ بود و نمی دونستم. تا اینکه بعد از حدود سه سال فهمیدم چقدر تنهام. دو روز پیش توی یه مراسم عروسی که اتفاقا همه آدم هاش کسانی بودن که درگذشته خیلی باهاشون حال می کردم احساس غریبی کردم. با تن ها بودم و تنها.

با اینکه تو هیچ وقت من رو قابل ندونستی؛ اما می خوام یکبار دیگه ازت خواهش کنم که چاقو ضامن دارت رو که چهار ساله جلوی صورتم گرفتی توی جیبت بذاری تا تنهایی هامون رو بریزیم وسط و به دو قسمت مساوی تقسیم شون کنیم. شاید تَه داستان چیزی گیرِ هیچ کداممون نیاد و توی این بی پولی هر کداممون به زور پول خودش رو از وسط بیرون بکشه، اما مطمئن هستم می تونیم مثل خوودی و اون راننده تریلی کلی به ریش و ریشه این دنیا بخندیم و از تنهایی مون لذت ببریم.


با هم ترانه مرهم گوگوش رو از اینجا بشنویم.