آخه چی تو رو اینقدر مغرور کرده؟

چرا ژست آدم هایی رو می گیری که شاخ فیل شکستن؟

فکر کردی خیلی متفاوتی؟

بابا...؛ دوست نداشتن بی سر و پایی مثل من رو که همه عالم بلدن. 

اگر بتونی دوستم داشته باشی متفاوتی.

اگر یه روز بگی دوستم داری می تونی ادعا کنی که شاخ فیل شکستی.

نه عزیز دلم؛ این خبرها نیست. وقتی نمی تونی دوستم داشته باشی...؛ یعنی تو هم اهل کارهای غیر ممکن نیستی. مثل بقیه عالم.


خورشید خانوم؛ 

تفاوت تو با بقیه؛ در لبخند ناز توست که بلده رنگین کمان رو به آسمون بیاره. مغرور باش. تو با غرور زیباترین زن دنیایی.