"دوستت دارم" هایم را نمی فهمی؛ قبول...! موهایت را کوتاه نکن.

دوستم نداری و تا ابد هم نمی توانی دوستم داشته باشی؛ حرفی نیست...! موهایت را کوتاه نکن.

اگر کوتاه شان کنی دیگر باران که میزند بوی گندم خام و نارنج شمال در رویاهایم نمی پیچد. موهایت را کوتاه نکن.

سال هاست که انگشتانم رویای موهایت را می بافند. موهایت را کوتاه نکن.

دلم در پیچ و خم موهایت خانه دارد. کوتاه شان نکن.

خورشید خانوم؛

اصلا گور پدر من و دلم؛ هر کاری دلت می خواهد بکن. ولی موهایت را کوتاه نکن.

 

برای شنیدن ترانه کمتر زن شانه از ویگن و پوران اینجا کلیک کنید.